ANALPO s.r.o. je nezávislá organizácia , ktorá už od roku 1991 svoju vysoko odbornú spôsobilosť vykonávať skúšky preukazuje plnením požiadaviek normy STN EN ISO/IEC 17025

Prvotným cielom a záujmom  je poskytovat vysoko odborné a kvalitné služby zamerané na:
akreditované skúšobné laboratórium podľa ISO/IEC 17025, SNAS

V zavádzaní zásad správnej výrobnej praxe a zásad správnej hygienickej praxe
      - operatívne poskytovanie odborných porád a konzultácii v oblasti vývoja a uvádzania potravinárskych a
         poľnohospodárskych výrobkov do obehu a zdravotnej bezpečnosti poživatín
      - vypracovanie predpisov v systéme správnej výrobnej praxe a správnej hygienickej praxe

V rámci vzdelávania poskytujeme študentom fakúlt prírodovedných a enviromentálnych vied
      - odborné konzultácie, študijné materiály
      - odborné stáže
                  - na sledovanie kvality a bezpecnosti poživatín, vôd a biologického materiálu
                  - na vývoj nových metód a postupov skúšania
      - publikacnú cinnost prác aplikovatelných na skúšanie poživatín, vôd a biologického materiálu

 Dlhodobým cielom firmy je prostredníctvom komplexného systému manažérstva kvality trvale aktualizovat a skvalitnovat svoje služby tak, aby zákazník získal stabilného a spolahlivého partnera.

Header image
       
UVOD
Historia Ponuka Referencie Kontakt

 
 

ANALPO s.r.o.
Borovianska 43
960 01  Zvolen
Kotakt:
Telefón:
Mobil:
Ing.Szentesiová H.
+421 45 5321950
+421 918 378424
E-mail: analpo@analpo.sk