Referencie

Slovenská národná akreditačná služba
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Slovenský metrologický ústav
Slovenská technická univerzita - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica - Fakulta prírodných vied
Technická Univerzita Zvolen - Fakulta enviromentálnych vied
Univerzita veterinárskeho lekárstva Košice
IRMM Belgicko
Slovenská vedeckotechnická spoločnosť
Štátna veterinárna a potravinová správa SR
Štátny veterinárny a potravinový ústav Bratislava
Štátny veterinárny a potravinový ústav Dolný Kubín
Štátny veterinárny a potravinový ústav Košice
FEPAS Anglicko
FAPAS Anglicko
Kalibračné združenie
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Istran Bratislava
Watrex Bratislava
Slovenská spoločnosť pre kvalitu
SPŠ Samuela Mikovíniho Banská Štiavnica

akreditované skúšobné laboratórium podľa ISO/IEC 17025, SNAS
Header image
       
UVOD
Historia Ponuka Referencie Kontakt

 
 

ANALPO s.r.o.
Borovianska 43
960 01  Zvolen
Kotakt:
Telefón:
Mobil:
Ing.Szentesiová H.
+421 45 5321950
+421 918 378424
E-mail: analpo@analpo.sk